משביר וקדושה: שני המלכים כך החייל חתני אוריאל כהן הגיבור שמסר נפשו הי”ד

מאמר זה מוקדש לעילוי נשמת חתני כבני אהוב ליבי ונפשי אוריאל כהן מזרע חסד הכהונה ומלכות של אלישבע אחות נחשון אשת אהרון הי"ד, אשר נהר

פרשת שבוע כהן
מאמר זה מוקדש לעילוי נשמת הגיבור המסור למשפחתו לציבור לכלל ישראל חתני כבני אהוב ליבי ונפשי אוריאל כהן הי”ד  מזרע חסד הכהונה ומלכות של אלישבע אחות נחשון אשת אהרון. אוי לי אויה לי. נעמת לי מאוד נעמת לכל ישראל אהבת את הארץ ומברת בשמחה את נפשך עליה.צר לי.גיבור שלנו. חיים לביתי חנה ולנכדותי שיר וליה. אהה אהה עלי .אבדת לעם ישראל.כלכלכלן מבריק בבנק מזרחי טפחות שכל ענק .יפה תואר ומראה מכל המשמעויות.
עיני וליבי ולב ישראל דומעות .
נעמת לי אהבתי אותך ואוהב לנצח.אוריאל של כולנו.התפלל עלינו ותמשיך להילחם עבור הכלל מאיפה שאתה חיוך ענק לב ענק מסירות נפש של כל יום למשפחתיך לכולנו ולמדינה ולתורה ולחכמיה ולמנהיגיה שאהבת להתענין בהם ובפעילותם המידינית פוליטית תורנית.מי ישלח לנו כל יום שישי את דברי התורה של הרבי ששלחת ועוד אוי אוי .
נכתב עי מאיר משה ואקנין.ירושלים.
 יהודה נגש אל מול יוסף, יש לנו כאן בתורה תיאור
של ההתמודדות בן יוסף ויהודה שני המלכים.
 התורה מלמדת אותנו את שיטת העומק של לימוד ההליכים ההיסטוריים של בנית הזהות העברית ישראלית והנהגתה השונה שמובילה את יעוד עם ישראל להיות מצד אחד ממלכת כהנים מול האומות זה תפקיד מלכות יוסף בניית ישות מדינית ממלכתית מצליחה חברתית כלכלית ופוליטית עם תוכן המוסר העברי בתוכה.ומאידך המלכות העיקרית של יהודה שהיא הקדושה מיתוך התורה בארץ ישראל בכל המערכות ויצוג אפשרות של מדינה קדושה מול העולם כולו המתקשה לקיים מדינה עם מוסר וקדושה בכלכלה. כך שיטת לימוד חכמי ישראל של הבנת הליכי הגאולה והזהות העברית כגון השלה הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין פרי צדיק ,רבי יעקב אביחצרא הגרא הרב קוק הרב אשכנזי זצל רבי חיים בן עטאר הקדוש הכלי יקר מפראג ועוד.זו שיטת לימוד הנוגעת בעיקר של תיקון הכלל הישראלי והכלל האנושי עי הזהות המושלמת ישראל ולא רק בלימודים מוסריים אישיים בפרשה שכמובן גם חשובים אבל לא עיקריים.
כך לימד מר גורדין חכם גדול באירופא שזה שיטת החכמים שצויינו לעיל.התורה היא לא רק סיפור של קוד התנהגות הלכתית היא לימוד יעוד האדם השלם ותיקון העולם כלימוד המקובלים . ההלכה היא תוצאה של הגדרת זהות ישראל ותיקון העולם ולא הפוך! התורה נובעת מההליכים ההיסטורים של ישראל.אי לכך כל המצוות וההלכות הם תוצאה של יציאת מצרים וכניסה לארץ ישראל המועדים ועוד..לכן כנאמר עי הרב צבי יהודה קוק זצל במונח נאמר המצוות התלויות בארץ כפשוטו ולא הארץ תלויה במצוות! אנו עם שיש לו בית כנסת ולא בית כנסת שיש לו עם כדברי הרב אשכנזי זצל. לכן אנו בני אברהם יצחק ויעקב ולא רק אב אחד ואחכ התמודדות ושילוב הגישות ההיסטוריים גאוליים .אי לכך במסגרת מאמרי בעזר ד ובישועתו אני מביא את קו חכמי ישראל המלמדים גישה מהותית זו שנשכחה בעקבות הצורך להתעסק רק בהצלת הקהילה וביישום זאת בהלכות אורח חיים וכך כל לימוד הבנת ההליכים שמתוארים בכאן לא היו בהוראת החכמים לקהל אלא רק עי קומץ חכמים מקובלים שלמדו זאת ועסקו בספרי יבוד אלו .
אנו קוראים את הפסוקים בשני רבדיו הן המפגש
לאחר שימת הגביע באמתחת בנימין וחזרתם
למצרים והן בשיח בן שני המשיחים יהודה ויוסף.
כבר התורה דנה בכך בפרשיות וישב מקץ.
אנו רואים בפרשת ויגש שההתמודדות בן גישת יוסף של תיקון האנושות בחוץ וגישת יהודה של
הקרנת מימד הקדושה העברי מיתוך ארץ ישראל בשיאה. זו התמודדות מורכבת בן האחים .
גם לאחר המפגש המחודש בפרשה בן יוסף המתודע לאחיו וליהודה הקשר טעון ונותר עם
חשדנות.וכאן השלה הקדוש מבאר את תפקיד ההיסטורי של משיח בן יוסף ומלכות יהודה.
נושאים אלו חשובים מאוד להבנת התהליכים המשיחיים של גאולתינו במדינת ישראל עם קבוץ הגלויות ובנית העם מחדש בארצו הליך גם מתוח ודורש הרבה לימוד והבנה ושינון בתורת החכמים העוסקים בתורה של תיקון הגאולי הגאון מוילנא רבי יעקב אביחצרא השלה הקדוש רבי צדוק הכהן מליבלין פרי צדיק המהרל הרב קוק הרב יהודה לאון אשכנזי זצל,המסבירים לנו מי הזרמים הפועלים בגאולה תפקידם יעודם וזיהוים בזרמים היום הפועלים בחברה הישראלית. הם מתוארים עי החכמים ומיתוך כך אפשר לזהותם היום.
השלה הקדוש.פרשיות וישב מקץ ויגש .תורה שבכתב.’נחזור לענין מלוכת יוסף אינו אלא כדי
להיות ישראל לעם להעמיד מלכות יהודה.
והשבטים לא הבינו דבר זה , רק היו סבורים אך
לו המלוכה שהוא מבקש המלוכה בעצם לו ולזרעו.על כן הלכו דותינה לבקש נכלי דתות כלומר לדון אותו בדת התורה.הסכימו כולם שהוא בן מות …מאחר שחולק על מלכות בית דוד.וכל החולק על מלכות בית דוד כחולק על השכינה.
על כן בהתודע יוסף אל אחיו וראו שהוא מולך רצו להרגו …שראו מחשבתו יוצא מכח אל הפועל. ושלח הקבה מלאך ופזרן .אז ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי רצה לגלות להם הענין שאינו כן כפי מחשבתם שהוא בכתר מלוכה אדרבה השי שלחו לפניהם כלומר להכין דרך
לגרום שיהיו ישראל לעם ויהודה למלוכה.
ואמר שלוש פעמים שלחני אלוהים לפניכם
רמז על שני שליחויות שיהיה נשלח לפניהם להעמיד להם מלכות יהודה.
א בעולם הזה כדי שיהיו ישראל לעם ראוים למלוכה ואז בצאת ישראל ממצרים היתה יהודה
לקדשו ונמשך הדבר עד מלכות בית דוד.
ב לעתיד לבוא יושלח גם כן לפניהם קודם מלכות משיח שיבוא מתחלה משיח בן יוסף לפנות לו דרך ויהרג על קדושת שמו יתברך בעבור ישראל עמו ואז יקום בן דוד ודמו יהיה
נדרש. וזה הרמז בא בדברי ראובן שאמר וגם
דמו הנה נדרש …נצנצה בהם רוח הקודש.
סוד ענין יוסף שהוא אינו רק שליח לפניהם
לעתיד אהיה שלוח לפניכם לפליטה גדולה
דהיינו למלכות משיח.
מהו ענין שליחותו איך הוא גרם הדבר להיות ישראל לעם.כי שמהו השי לאב לפרעה כלומר לשר שלו כי רכב במרכבת המשנה.והנה מצרים
היא ערות הארץ הערוה של הארץ.ויוסף הוא
השומר הברית …שלעתיד יושלח יוסף לפני משיח כי יוסף הוא שטנו של עשו שהוא הפוכו
כי עשו לקח לחלקו כל זוהמת וסרחון הטיפות אשר הטילה הנחש בבואו על חוה..כי נחש ינחש
איש אשר כמוני איש רומז על איש שדה הוא עשו
הוא הנחש ..ולעומתו יקום מלכות בית דוד אשר
נאמר עליו כי משורש נחש יצא צפע.. אבל
הוא אדמוני וטוב רואי …’
הנה כי כן מלמד השלה הקדוש את מהות מלכות יוסף שהיא מקבילה למלכות עשיו בידע ניהול מדיניות כלכלית חברתית פוליטית והיא מכניסה את קדושת הברית העברית במדיניות המלכות מדינית. מוסר עברי בצריכה כמו שרואים בפרשת ויגש שיוסף משאיר רוב התבואה לחקלאי המצרי ורק חמישית לפרעה.וגם יוסף לא מעביד את העובד המצרי. ראה רמבן ואור החיים הקדוש על כך.
העלאת הפעילות הטבעית האנושית עם צדקות יוסף כאשר הממשלה של יוסף בחיצוניות דומה לאומות העולם כך הוא יכול להתמודד מול מהות הנחש של עשיו עם אותם כלים ניהוליים אלא עם מימד של צדקות ומוסר במערכות שהן ביסודם הקשר הכלכלי שהוא תיקון אות ב של בראשית שהיא השניות הקשר עם האח האחר שהוא הבסיס לכל החברה והכלכלה. כלכלה בלירמיסת האחר. איזו צדקות דרושה להיות מוסרי בכל התרבויות של מצרים עד היום! מכאן רגישות משיח בן יוסף והחשש להריגתו כנאמר עי המקובלים בעקבות המורכבות הגדולה של בנית ישות מדינית ישראלית ממלכתית על כל המערכות אלא עם מימד האחוה.נחש האדם הטבעי של עשיו אדום הנצרות והמערב היום פעילות לקידום המדע הכלכלה החשיבה אבל רק עם השכל האנושי המוגבל למה שיש לפניו מבלי מוסר תורני עברי בהליך. מול הטבע האנושי הטבעי הנחש כך מלמד הרב אשכנזי המדרש מביא שיוסף הוא שטנו של עשיו הוא הנחש שבקדושה טבעיות המדינה הפוליטית עם מוסר עברי זו פעילות יוסף. מלכות יוסף ובנימין המקבצת את ישראל לארצה ונלחמת את כיבושה היא הקדמה נחוצה לבנית גוף המדינה כאמור אבל לא המלכות העיקרית שהיא מלכות יהודה הקדושה שם יהוה במלואו בכל המערכות המדיניות של המדינה. היא הקדמה.
כך היה עם יוסף במצרים שהכינה בכלל המלכות בישראל כך עם יהושע משבט אפשרים בכיבוש הארץ כך עם שאול המלך הראשון ועם מרדכי בפורים ועד היום עם התנועה הציונית והחכמים שתמכו בה מצפון אפריקא ומאירופא.זהו המתח בן יהודה ליוסף הנצרך בכדי לפתח כל כישרון בנפרד כך מלמד הרב קוק והרב אשכנזי זצל מיתוך ההספד להרצל בהבאת עצמותיו לארץ ומיתוך הסברו המהותי של הרב אשכנזי על כך. ראו ספר מספד למשיח? של הרב אשכנזי זצל. מלכות דוד העיקרית של קדושה צומחת לאחר כינון הגוף הלאומי מדיני כלכלי עם שונות עברית של משיח בן יוסף.יש סדר הגוף קודם אם אין קמח של משיח בן יוסף של הגורמים שבנו אז ועד היום את התשתית הלאומית בארץ ישראל עם העם בתוכה אז אין אפשרות לתורה של מלכות יהודה להיות צמח דוד עבדיך! דרושה קרקע מוצקה לצמוח! איך לימודים ברורים של החכמים לא הובנו עד היום עי חלק מהמנהיגות הכללית והתורנית? ואני מביא בכאן את דברי החכמים!
לכן דרושה מהותית הבנת סדר ההליכים של המשיחים לפי החכמים וצורך באיחודם כי הקמח הגוף מתאחד עם התורה הנשמה. כך האדם הפרטי וכך בנית האומה. לכן ויגש אליו יהודה.
קשר בין יהודה ויוסף ולאחר בידולם והשונות הנצרכת דרושה אחדותם.זו מהות הפרשיות וישב מקץ ויגש ויחי. נביא בכאן את מהות הדברים שנכתבו לעיל שהם גם מלימודו המהותי של תורת החן של רבי יעקב אביחצרא זצל.
תיאור עיקר ואופן יסוד מלכות יהודה.
השלה הקדוש.צאן יוסף פרשיות וישב מקת ויגש.
‘.. שלעתיד יושלח יוסף לפני משיח כי יוסף הוא שטנו של עשיו הפוכו כי עשיו לקח לחלקו כל זוהמת וסרחון הטיפות..ותולדות עשיו הם ממזרים..
מלכות יהודה:’כי לעתיד לא זו שיתרומם מעלת מלך המשיח אלא גם זו שאויביו ישלימו עמו כלומר שהקליפה תטהר ויודה על האמת ויתהפכו כל העמים לדת אמת וביום ההוא יהיה ד אחד ושמו אחד והנחש יתהפך לחושן והאדום יתהפך ללבן כלו טהור.והוא סוד אשר מציאות מלכות בית דוד ומשיח היו לכאורה שלא בדרך קדושה חס ושלום.כי יהודה בא על תמר ויחשבה לזונה וכן רותמ באה אל בועז ותגל מרגלותיו.אבל מה היתה זאתמ היתה יציאת דוד ומשיח דרך עקלתון כי בכח אחיזה זו ימשיך הכל לקדושה לעתיד ‘וכל החיצוניים יהיו פנימיים’, כי יסיר מהם הקבה הרע וישארו קדושים מצד שורשם.ורמז גדול יש בעינין יהודה ותמר וישאל אנשי מקומה איה הקדשה וגו והיא דוגמא להמלאכים השואלים איה מקום כבודו. ולעתיד ישאלו את ישראל כי כל כך יהיה מעלת ישראל לעתיד ברום מעלת הקדושה ‘שאפילו החיצונים יקדשו’.. ישאלו את ישראל..כי יהיה י ה א שמיה רבה יהא הוא סוד איה שהם ג מילואין של שם יהוה …זהו אנשי מקומה איה איה מקום כבודו. וזהו סוד והיה הוא ותמורתו קודש , כי תמר ורות שהיו לכאורה בתמורה .וכן ארזל כי ישי שבא על אם דוד היתה תמורה כי היה סבור שהיא שפחתו.אבל הכל היה מהשי מהטעם שכתבתי כדי שתהיה התמורה קודש.ותמצא בתיבת ותמורתו תמר ורות והזרע היה זרע קודש.הגה.וזהו סוד על הגאולה ועל התמורה מכח התמורה תהיה גאולה דהיינו גאול עולם…
וקודם לזה יהיה משיח בן יוסף שטנו של עשיו . הוא הגורם לפסוק זוהמת הנחש מישראל מתחילה ולבסוף..ויעמוד משיח…נחש תחת נחש ..סוד כי נחש ינחש איש אשר כמוני..הרי הראשית משליחות יוסף לפניהים.. והאחרית משיח בן יוסף שווין לטובה..עתה אל תעצבו בהחלק מלכות בית דוד יש עצב.ויתוקן עי משיח בן יוסף דילחם להחזיר המלוכה למשיח בן דוד..הענין יוסף רדף אחרי השררה לשם שמים..וזהו ראובן היה חושב יוסף הוא בן מוות כי מורד במלכות דוד…
לפי האמת לא היה על יוסף שום חיוב..כי ג כתרים תורה כהונה מלכות וכהונה ומלכות בשביל התורה. יוסף כתר תורה הוצרך לגלגל הזיכוך של ישראל להיותם לעם ראוי למלוכה ..
על כן נסמכו פרשיות ענין יהודה ותמר למכירת יוסף הכל מאת ד..מכירת יוסף למצרים עי כן נתגלגל מלכות יהודה…’
כך דברי קודשו של השלה הקדוש.דרושים לימוד על כל תג ותג. מלכות יהודה של דוד היא מופיעה מיתוך הליכים שבתוך כל המניעים הכי גדולים בכדי כדברי הרב שהחיצונים יהיו פנימיים. מיתול כל הקליפה תצא דווקא קדושת המלכות של ישראל של היתה יהודה לקודשו. מיתוך תמר ורות הם בשמותיהים יש התמורה שהיא שמשיח בן דוד לא יוצא מיתוך הניחותא אלא מיתוך כל הדברים הנראים קשים. תמר עם יהודה ורות הבאה ממואב הכופה עצמה על בועז. דוד המלך של מלכות וקדושה לא יכול להגיע מילימוד סוגיה עם כוס תה…כאמור ההקדמה של כל זה הוא גם הכוח של מלכות יוסף ללמד את ישראל איך מנהלים ממלכה עם כלכלה פוליטעקה צבא ועוד הכי יעיל אבל עם מוסר עברי. לאחר הקדמת ממשלה זו אז תבוא מלכות הקדושה העיקרית .ואז יוכל לעתיד יונתן ודוד לשתף פעולה מדיניות כלכלית וקדושה בחומר עם תורה. זהו ויגש אליו יהודה קשר לעתיד עם מובלות דוד.להיום זהו איחוד הצלחת המדינה העברית עי התנועה הציונית עד בוניה ופיתויה היום בתעשייה ובממשל עם כוח הקדושה של התורה האמיתית. כדברי מורי ורבי הרב משה בושקו זצל כשהרמטכל יוכל להיות גם רב ראש.שתף בן הכוחות והכרה של חשיבות שתי הכוחות שני המשיחים עד היום.
רבי יעקב אביחצרא זצל.ספרו מחשף הלבן.
פרשת מקץ.:’אלה ברכב ואלה בסוסים.ואנחנו בשם ד אלוהינו נזכיר.אפשר לומר דכוונת דוד המלך עליו השלום בזה למה שאמרו רזל דעתיד משיח בן יוסף ליהרג עי ארמילוס הרשע ואנו ניצול מהריגה זו כא עח נס וזכות גדולה.ואמר
דוד המלך עה כשם שעמדה זכות ליוסף וניצול מהצרה הגדולה הזאת כך תעמוד זכותו למשיח בן יוסף שהוא מזרעו.זהו שאמר עתה ידעתי דהיינו משנעשה לך זה הנס העצום שסבבו עליך מקטרגים עליונים ותחתונים ולא יכלו לך מזה ידעתי שזכות זה תעמוד למשיח ה היוצא ממך שהוא משיח בן יוסף ויושיעו ה מארמילוס הרשע.
ד הושיעה המלך יעננו ביום קוראנו.דהנה המלך היא המלכות וכל המלכים בישראל הם מצד המלכות שהרי יהודה שהוא במלכות שורשו במלכות שבמלכות..מלכות בית דוד מלכות שמים היא בית דוד והמשיחים הם מצד המלכות גם כן…דבאותה שעה המלך שהיא המלכות יעננו
ביום קוראנו דדינא דמלכותא דינא..’
זהו הרב מלמד את תפילת דוד המלך דווקא שמשיח בן יוסף הקודם לו לא יתקל בקשיים הגדולים ויצליח כי הוא מלכות עברית גדולה אבל שצריכה להתאחד עם מלכות ד של דוד.איחוד.
כך מלמד הפרי צדיק ומביא זאת הרב אשכנזי שדוד המלך הוא מאחד את מלכות יוסף ומלכות דוד.
רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי צדיק.מאמר ג
‘כי הנה המלכים נועדו זה יהודה ויוסף..דאיתא בספר יצירה לב בנפש כמלך במלחמה דידוע
דכלל ישראל הם קומה שלימה לכן בהכרח להיות נמצאים בהם פרטי נפשות שהם נגד אברים פרטים …נפשות שהם בחינת הלב של כלל ישראל נכללים בכתר מלכות.וידוע שיש
שני חללים שבלב ונגד זה כאשר נזכה לשלימות
הגאולה להתברר מכל וכל שיהיה הקומה השלימה יהיה תרין משיחין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד דהמה נגד שלימות שני החללים שבלב.
וכמו כן בהתחלת כניסת ישראל לארץ היה על
ידי שני מלכים על ידי יהושוע שהיה מלך ראשון
 בישראל והיה משבט יוסף והיה כובש את הארץ ועל ידי דוד המלך עה שהיה משבט יהודה.מעין הזה היה הרשימה פר זו מעין התגלות הישועה לעתיד לבוא..
יוסף בחינת אש של היראה ופחד ד לנגד עיניו
ובחינת יהודה נקרא המושל בחינת דוד המלך עה שנאמר בו הגבר הוקם על שהקים עולה
של תשובה..כי בחינת יוסף להיות נשמרמכל רע
אין בזה בירור לדורות לכל נפשות ישראל.. כי אדם אין צדיק שלא יחטא…אמנם כאשר יזדוג
 בזה גם בחינת יהודה אזי יתברר הכל בשלימות
להיות נתקן עי זה גם כל פרטי נפשות שאירע
להם פגם …יהודה נגד הלב כסיל לשמאלו גם כן להיות נתקן..
מאמר ה’וחשב כל מה שאירע ליוסף אירע לציון..הגאולה עי ב המשיחים משיח בן יוסף שיברר כל נפשות ישראל שהם בכלל ועמיך כולם צדיקים אך בחינת יוסף שלא פגם כלל ויש פרטי
נפשות שפגמו .ועל זה בא דוד שהקים עולה של תשובה.. ‘
וכך הפרי צדיק מלמד אותנו ששתי השיטות של המלוכה יתאחדו ויפעלו ביחד הן הכוח הלאומי של יוסף בצורה המתוקנת של גדולת מלכות יוסף והן מלכות יהודה הבאה דוקא מיתוך משבריות שהיא דווקא תוביל למלכות ישראל השלמה.
איחוד אנשי משיח בן יוסף בימינו שהם בוני הגוף הלאומי בארץ ישראל ואנשי משיח בן דוד
היוצקים בתוכו את הקדושה.שלימות המלכות המדינית כלכלית עם סגולת התשובה המביאה את הכל להשלמה. וזה דגם המדינה בנצרכת מול העולם שילוב הצלחת הכלכלה המגי יות עם המוסר התורני בלי פירוד.
בפרשה זו מתחילה הירידה המהותית והפיזית של זהות העברית עם ירידת יעקב ובניו למצרים כרצון יוסף המקדש בחוץ כנאמר. זה דברי הלילות כביטאוי מר גורדין זצל חכם גדול באירופא ורבו גם של הרב אשכנזי זצל.גלות יעקב ובניו המצרים היא תשתית כל הירדות שלנו בגלויות והם ירידה של השכינה. עולם דהשכינה בכלות בו לא בגילוי לפי הרב אשכנזי זה ממש הרס וראינו זאת בהיסטוריה.וזה התיקון העיקרי של יראי ד האמיתיים להחזיר השכינה לעולם דרך בניית ירושלים וחזרת העם לארצו והשכינה לארץ ישראל ואז זה סדר עולמי שרק מיתוכו מתחילים המשיחים לימוד התורה המהותי והפסיקה ההלכתית הממלכתית שנשכחה בגלות.ובה התחלנו זאת במדינת ישראל זו מציאות! עם כל הקשיים והמלחמות.
לכן הוא גם יקבץ את ישראל כנאמר כי הוא יודע להתמודד עם החוץ עם הגוף עם מדיניות והאומות.
רבי יעקב אביחצרא .מחשף הלבן.
‘..בי אדוני אדני רמז לשם הויה דהיינו ד אותיות שם הויה חתומים בי ממש ולא עי חשבון.
לא כשמך שאעפ שחשבון שמך יש בו ששה הויות זה דווקא עי חשבון אבל אני צורתם ממש.
זהו בי אדני בי חקוק שם אדני שהוא שם הויה בה.
אי נמי ויגש אליו יהודה.אפשר לפרש על כל צדיק שרוצה לעשות תשובה כראוי ולהתודות על עונותיו ולעשות תיקון המועיל לו .ובא להודיע בכאן דהתיקון הגדול הוא שיהיה האדם מצטער בצער השכינה ודואג על גלותה.וידע נאמנה דכל ימי הגלות כל לילה ולילה חוזרת השכינה לנקודה אחת ויורדת לעולמות ביע זהו צער שקשה לה שיורדת מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ..כל בוקר צריך לחזור ולהבנות פרצוף שלם וזה נעשה בתפילת שחרית..לזה צריך האדם הירא את ד להיות זהיר וזריז ביראת ד
…צריך לדעת כי השכינה חובה להתתקן כל יום..מי שאין לו יראת ד אין לו חלק בבנין השכינה לו לבדו נשאר הפגם..
…ירושלים הבנויה היא שכינת עוזנו שנבנית בכל יום עי כל ישראל כעיר שחוברה לה יחדיו כמו עיר שמתחברים כל העולם לבנותה..אין הרשעים בבנין זה שאין נבנית רק עי יראי ד כמו שהשבטים קדושים כך צריך להיות הנמנה בבנין השכינה
דרת ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני.גימטריא כו
הוא שם הויה בה..’
בה שאנו עדים להחזרת השכינה לציון עם היותינו במדינת ישראל ארצינו הקדושה והיפה.וחשש יעקב אבינו מהירידה לכל המצרים של כל הגלויות התאמת באיחור התבוללות או לצערינו פוגרומים . לכן יעקב חשש מהירידה עד שד הוצרך להבטיח אנכי אעלך גם עלה. עלית הגוף ואז השכינה עצמה בהתאם!
רבי דוד אביחצרא זצל ספרו פתח האוהל..’
ויסע ישראל וכל אשר לו ויבוא בארה שבע באותו מורא ופחד ויזבח זבחים לאלוהי אביו יצחק דיקא שהגם זכות אברהם נכר ונרשם בבאר שבע עיקר כוונתו של אותו צדיק דוקא לאותה סיבה הנודעת לזכות למדרגת אביו הקדוש פחת יצחק שלא יצא לחוץ כידוע שעל זה נקרא עולה תמימה …שהגם שאביו יצחק לא יצא לחוץ כלל ובזה לא פגעה בו שום קליפה זרה ונקרא עולה תמימה ככה יעשה לו קדשא בריך הוא שלא יעשה בו שום רושם מצד שום קליפה חלילה וכל שכן וקל וחומר אותה קליפה החמורה מכל החמורות הגם דיבוא אצלה לא יאונה לצדיק …’
חזק ואמץ לחיילי צהל המבערים את עמלק וישמעאל.

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן