ראשון במחנה אור מהמיצר וקדושה | מאמר לסיום השבעה על חתני הי”ד

מאמר לסיום השבעה של חתני הקדוש והגיבור אהוב ליבי נפשי וכלתי רב סמל ראשון מפקד האמר בגבעתי אוריאל בר רחלי כהן למשפחת הכהונה והמלכות השם יקום דמו שנפל במלחמת עזה בעמלק וישמעאל.ואפרים יכמן הגיבור הקדוש הי"ד גיס לבני בנימין ואקנין שיחיה ואח לכלתי שתחיה אלישבע לבית יכמן שנפל במלחמת עזה בעמלק וישמעאל.היד.

פרשת שבוע כהן
נכתב ע”י חותן אוריאל .מאיר משה ואקנין.ירושלים
כך  הפרשה  מלמדת  את מהות אופי ונשמתו הגדולה  של חתני  חייל המילואים בגבעתי אוריאל היד:  מימד הסתימה של פרשת ויחי שהיא סתומה מכל הסתומות חוסר הבנתינו של האור הענק  שיבוא מהמצרים. ודווקא בתוכה תיאור ברכת מהות יוסף  במהותו שהיא  מהות  העשייה והחריצות הברכה והחסד הכללית בפנים. והתיקון האוניברסלי לכל העולם בחוץ ויהודה האריה הנמצא בראש במלחמה ובקדושה.
דפיקות ליבי הנהיות חזקות ועוצמת כאבי , וכאב ביתי  רעיתי  הוריו וכל כלליות  ישראל , החותך את בשרי חידודין חידודין הם הרגשה מורכבת עם עומק צער של עמק הבכא  שקשה לתאר. הרגשה של אובדן זו הינה בלתי אפשרית להבנה רק לצערי למי שנצרך לחוות אותה! הריגתו של רב סמל ראשון חתני הקדוש והגיבור אוריאל למשפחת הכהונה והמלכות הינה  אבידה ענקית לרעיתו ביתי  שתחיה ולמשפחות כהן וואקנין שיחיו.זו נימה אישית של תיאור הכאב לנו למשפחות .אלא שאני רעיתי וכל משפחתי עוד יותר ממה שהיינו, בסד פועלים למען תורת ארץ ישראל פיתוח כלכלת ישראל וישובה  וקשר  הזכות  שלנו  עם  שרי  ממשלת ישראל וחכמי  תורת ישראל ויזמי התעשייה, נצטרך לפעול עשרת מונים לקידום גאולת ישראל הלא קלה בכל המישורים שצויינו. אני כותב זאת  רק ברגש של מחוייבות לאומית.אוריאל חתני הקדוש היה
כולו כלליות אהבת ארץ ישראל וצהל  שמיתוכה נבע מעין אין סופי של נתינה עם חיוך רצון וסבלנות למשפחתו לחמיו וחמתו ובכלל ציבורית.כך תיארו אותו רבותיו בישיבת התיכונית  קרית  הרצוג ורבותיו בישבה הגבוהה ההסדר כרם  ביבנה. כך תיארו  אותו מנהליו בבנק מזרחי  טפחות עד המנכל. כך אמר מפקדו בצהל בגבעתי שהוא היה ניחן בזן של הנהגה ועשייה שקטה  מקצועית ותמיד להיות ראשון ומוביל.
הוא היה  לכן מפקד האמר. זהו איש ענק אשר היה לי הזכות שיהיה חתני וגם הזכות לשיחות עומק איתו של  נושאים הקשורים למדינה לכלל לצבא לכלכלה  לתורה ולפוליטיקה של הנהגה.
בעזר ד ובישועתו אתאר בפרשת ויחי לימודים מהותיים הקשורים למצב שאנו נמצאים הכלל והפרט ולמהות ההנהגה שהיא מהותו של  ולאוריאל חתני.
לימוד  ראשון.
חכמים מלמדים במדרש רבה שפרשת ויחי נקראת סתומה  אין מרחק בכלל בן סוף פרשת וישב ותחילת פרשת  ויחי. מהו  מושג של סתום בלשון חכמים ולמה דווקא פרשה זו שבה יעקב  אבינו  עם יוסף בנו  מלך וברכת כל  השבטים היא דווקא סתומה.
רבי צדוק הכהן מלובלין.פרי  צדיק מאמר ה ויחי.
‘במדרש רבה למה פרשה זו סתומה וכו..אלא כיון שנפטר אבינו יעקב  התחילה שעבוד מצרים .גבר אחר מפני שבקש לגלות את  הקץ ונסתם ממנו . דבר אחר מפני שסתם ממנו כל צרות  שבעולם.
כל הטעמים צריך להבין.1אבל עיקר המכוון על פי מה שאמרו בזוהר  הקדוש ‘ מה כתיב לעילא וישב  ישראל וגו..וכתיב ויחי יעקב דלא אתחזי לאפרשא  בן דא לדא וכו..’ .ואמרנו דעיקר הפסקות ליתן ריוח  למשה להתבונן בין פרשה לפרשה .ולכן בכאן אין שום פרשה ‘שאין כאן מקום תפיסה איך אחר דכתיב וישב ישראל ויאחזו בה שהיה להם אחיזה  במצרים. וכתיב ויפרו וירבו שנעשה  אז עיקר כנסת ישראל וכתיב ויחי יעקב שזה היה עיקר החיים של יעקב שנבנה כנסת ישראל  וס רבוא נפשות שקבלו  אחכ התורה ובזה אין שום תפיסה.ועל כן לא אתחזי לאפרשא שאין כאן שום הפסק פרשה כיון שאין  מקום להתבונן בזה.’
דלפשוטו קשה על טעם א שהפרשה סתומה מפני דהתחיל השיעבוד והא כל זמן דהיה אחד מהשבטים קיים לא התחיל השעבוד…אך הענין כמו שאמרנו  מה שאמרו במדרש רבה  מה גאולה בכל יום שהמכוון על הגאולה  מקטרוג  ושעבוד היצר הרע  שזהו עיקר הגאולה  וכן כאן אף דכתיב ויאחזו בה שהיה להם אחיזה במצרים  מכל מקום כל זמן  שיעקב אבינו  עה היה קיים הופיע ‘ מחיות  יעקב להכלל’. ולא הרגישו  כלל ישראל מעינין  קליפת  מצרים .ואף שהיה אחיזה מה במצרים היה בהעלם מאוד. וכיון שנפטר יעקב התחיל השעבוד דהתחילו להרגיש משעבוד  היצר הרע מקליפת מצרים  והתחיל העמל במלחמת  היצר  הרע…וכן הלשון בזוהר  הקדוש השעתא  דמית יעקב אסתמו עניהון של ישראל .עניהם מרמז על בחינת  חכמה  מוחא דהעניים . .וליבם היינו בינא ליבא .היינו  עי  הקליפה  נסתמו מעינות  החכמה …ונכנס השעבוד מקליפת  מצרים …ועל כן פרשה זו  סתומה שלא ניתן להתבונן  איך שנאחזו  בקליפת מצרים במוח והלב..
2וכן טעם שני סתומה מפני שבקש לגלות את  הקץ ונסתם ממנו..גם  קשה דהיה צריך להיות  סתומה פרשת  ויקרא  יעקב ושם מתחיל פרשה והיא  פתוחה ..ומה טעם שיהיה ויחי יעקב סתומה?אך בזוהר  הקדוש הקשה למה נכתב ענין זה  ביקש,לגלות נקץ ונסתם ממנו..ולמה נכתב ואגידה אם לא נתקיים אלא באמת גילה להם זה שיהיה אחרית  הימים ‘  והיינו שבסוף יהיה הכל לטובה והיינו מה שאמרו ברות  פורענות דאית לה  אחרית והיינו דממנה יצא דוד  וזרעו ומשיח שיהיה האחרית  לטובה’ .
3וכן בגלות בבל כתיב לתת לכם אחרית ותקוה . שרומז  לתורה שבעל  פה ..ובבל היה  עיקר התפשטות  תורה  שבעל  פה . זהו שנא ואגידה  לכם בזוהר רזא דחכמתא ניהו..
4 היינו ‘דשעבוד מצרים והגלות יהיה הכנה שיהיה לכם אחרית לטובה שעל ידי זה יזכו  להתגלות בקריעת  ים  סוף  ולמתן  תורה  זה גילה להם  באמת
5 אך מה שאמרו שנסתם ממנו  הוא  הגאולה  פלאים  בחינת  פלא  עליון  שהוא דלית  נהורא  אלא  ההוא  דנפיק  מגו  חשוכא היינו שיאיר להם איך ממה  שכתוב וישב ישראל ויאחזו  בה עי שנאחזו  במצרים יהיה  שלימות  הכנסת ישראל  כמו שרומז  ויחי  יעקב באו האחרית  טובה.שזה  נעלם מהם עד שראו אחכ בעין עי גלות מצרים זכו לעתיקא  קדישא …ועל  כן  בכאן פרשה  סתומה שלא  ניתן להתבונן  בזה איך דנסתעף האור מתוך  החושך..
6 מכל מקום יעקב,בעצמו  ידע שמגלות מצרים יהיה עיקר הישועה  וצמיחת  כנסת  ישראל   ידע  שהכל  לטובה  רק  אין  הפסק פרשה חהתבונן  שנסתם  ממנו להראות ולהאיר  זה  בלב  ישראל…’
לימוד  ראשון  מהותי זה של המדרש עם ביאורו של  הפרי  צדיק  הדורש לימוד מדוקדק הינו תיאור מצב הסתימה שהיא הבנת ישראל אז עד היום  איך מיתוך אחיזה והשתלבות בעומק חושך תרבות מצרים מזה יצא כינון  עם  ותורת  ישראל.איך בימינו מתוך החושך של המלחמה  האובדן והשכול  מזה תצמח קומה גאולתית מדינית תורנית וקידום לאומי ופרטי של  זהות ישראל יותר  גדולה! זה סתום בהבנה.אלא  שיעקב מגלה שיהיה  אחרית הימים עם ישועה מהגלות הלאומית  והפרטית  האישית של  כל אחד.
אלא שהגאולה העליונה הפלאית מעל כל ניתוח פוליטי מדיני  צבאי כלכלי שהיא תבוא מהחושך המוחלט  לאור זה  זה בגדר סתום מוחלט.כך היסטורית ישראל מרות ועד אחרי השואה ותקומת  ישראל זה הליכים שהיו סתומים והתבהרו שמחושך יצא אור.כך אובדן הגדול  של  חתני אוריאל עם כל הכאב עוד יתברר שמסירת נפשו  ונפש  חיילי  צהל על הכלל המדינה התורה ממנה מעומק  צלמוות  זה  יצא  אור ענק .ונשמת  אוריאל דמסר  נפשו  היא נשמה כללית  כמו של  האבות ויוסף וצדיקי הדורות  וגיבוריו מבחינת דרגת  יחידה דהיא  נשמה  שלמה  בפני  עצמה  ( הרב  אשכנזי  זצל ).כמו ביטוי הפרי  צדיק של  הופעת מחיות יעקב לכלל. ואז,אוריאל וכל  חיילי  צהל  יקומו  לתחייה  במהרה בימנו.
לימוד  שני.
השלה  הקדוש תורה שבכתב ויחי.
‘וכן תמצא ביוסף ובניו יהיו בסוד ציון וירושלים שהם התפשטות יסוד ומלכות  כי נודע שיוסף הוא הצדיק  יסוד  עולם .הנה מייחס תמיד את  אפרים ליוסף ..יוסף ובניו סוד  תפילין של  יד ויעקב בעצמו סוד  תפילין  של  ראש..
השלה הקדוש בית  יעקב ויחי
‘ויברך את יוסף האלוהים אשר התהלכו אבותי  לפניו..ההליכה לפניו רומזת על התעוררות מלמטה  למעלה  דהיא המעלה  העליונה.כשמתחיל  אדם להתעורר מלמטה  זה סוד  ההליכה לפניו קודם  לו  יתברך דכשאין התעוררות  מלמטה  מצד  המעשים רק  בא  מלמעלה  למטה מצד  החסד  והחנינה זהו  מועט…גדול ענין התעוררות מלמטה למעלה היינו ממעשינו  ועבודתינו כי העבודה  צורך  גבוה כביכול …’
 הפעילות היזומה של האדם בכל מפעל חיו האישיים  והלאומיים הינם יסוד היסודות  של  המעלה של האיש  העברי שהשם מצפה  לו לתיקון  עולמו  לגאולתו הכללית וליישוב הארץ  וההגנה  הצבאית  עליה דהיא דרגת  צבאות  ד מבחינת עצמות  יוסף משיח  בן  יוסף כנאמר  על  ידי  השלה  הקדוש  בפרשה  זו  גם.
זהו  רצון  הבורא שהאדם יפעל יפתח ילמד יזום בעולמו  ובתורתו ובקידום העולם בכל  המישורים החברתיים כלכליים מוסריים ועוד.ד  כנא  עי  הרב  אשכנזי  זצל  ברא עולם שבתוכו  בית  כנסת  ולא  בית  כנסת  שבתוכו  עולם!כך  האבות  וכך בירך יעקב  את  יוסף שמידתו  ציון שהיא האלוהים  אשר  התהלכו  לפניו שהיא הפעילות  היזומה  של  האדם המתהלך לפני  ד  ופותח  בעשייתו כת אפשרות  נוכחות ד  במהלך  ההיסטורי  הגאולי בתורה ובחברה ממדינת  ישראל  לעולם כולו. כך היה חתני הקדוש  הגיבור  האהוב על כולם תמיד חתר להיות ראש  וראשון  לכל ענין בפיתוח  משפחתו במלאכת עבודתו  הבכירה בבנק  מזרחי  טפחות בלחימה בפיקוד  על  חייליו בגבעתי בשילוח  כל  יום שישי  ממאמריו של  הרבי זצוקל וברצון להיטיב עם  כל  משפחתו חבריו. מיתוך כך אהב  את  החיים אהב להנות  מכל  רגע בטיולים בלבוש מוקפד והספורט. זה נשמה כללית  מבחינת יוסף שהוא גימטריא  ציון שבכדי  לזכות  בה דרוש להיות מתהלך  לפני  ד  בארצות  החיים ולמסור ממש  את  הנפש בכדי  לזכות בארץ  ישראל וכל צעד של  פיתוח של  מדינת  ישראל הוא מסירות  נפש והליכה  לפני  האלוהים .כך  היה  אוריאל האהוב וכך חיילי  צהל  כולם  וכך ההנהגה הפוליטית יההננגה בתעשייה  הם המאפשרים את  נוכחות  השכינה  בארץ  שהיא מגיעה  רק  בהתפתחות  מרכזה,שהיא  ארץ  ישראל  תורתה וצבאה.
לימוד שלישי.
בברכת יהודה של יעקב לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבן  רגליו.
השלה  הקדוש.’ודרך רשי זל על פי רזל לא יסור מיהודה מדוד ואילך אלו ראשי גלויות שבבל שרודים את  העם שממונים על  פי  מלכות.
שענין  שבט וענין מחוקק מורים על אנשים גדולים וחשובים  בדור חכמינו זל שהיה רבן גמליאל נשיא …ואחר כך בכל דור  ודור דנמצא לפעמים באיזה מדינה אנשים חשובים בחצר המלך נושאים  חן  בעיני  המלך  והשרים  בוודאי  אלו  הם  מיהודה נתקיים לא  תסור .’ וכן בכל דור ודור לא ימנע אנשים חשובים מיהודה ואם אינם במלכות  זה הם במלכות  אחר..כלל הענין שלא תפסוק מיהודה ממשלה יהיה ממשלה גדולה  או  קטנה דבר זה  יהיה נוהג  עד  שיבוא  משיח.
בבא בתרא ומצדיקי  הרבים ככוכבים לעולם ועד זהו רב שמואל בר  שילת . . גם ברב שמואל  בר שילת מתקיים קרא שמצדיקי הרבים הם ככוכבים לעולם  ועד…’
הנה  כי  כן אוריאל  חתני היד  היה בהנהגה המובילה את עצמו וחייליו לקרב,מול ישמעאל.
בוודאי  הוא  גם  מיהודה המנהיג בכל דור,ומצב גם  בגלות בחצר המלכים. קל  וחומר בארצינו.
כך אוריאל  ממשפחת  הכהונה והם  גם  מלכים כי  אלישבע  בת  עמינדב ראש  שבט  יהודה היתה אשת  אהרון  הכהן  גדול . כהונה ומלכות שני  השבטים המנהיגים מיתוך מסירות לעם המקדש ומלכות קדושת  דוד יהודה.
זה חתני אוריאל  כהן  אהוב נפשי כהן עם מדת  החסד  ומנהיג של  מלוכה תמיד  ראשון בכל ובצבא  מיתוך  זרע  יהודה.
אוהב אותך לנצח .חותנך המצדיע לך .

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן