אפר פרה אדומה השחרור מן טומאת המוות של גלות

פרה של אפר פרה אדומה המטהרת מטומאת סקנדל המוות הפרטי והמוות של העם בגלות.תנאי לגאולת ניסן ותיקון חטא העגל של האללת המנהיג של ניתוק בן התורה ויעודה בתור ממלכת כהנים וגוי קדוש ולא תורה פרטית עם שאור שבעיסה עם במה של נגיעה.

נרות שבת
לומדים בפרשה:

נכתב על ידי מאיר  משה  ואקנין  חותנו  של  אוריאל  כהן הי”ד שמסר נפשו עבור הכלל בארצו

פרשת חקת  שהיא פרשת  פרה  לפני  גאולת מצרים. חוקת התורה היא  המטהרת את המוות  מהמציאות ומהגלות  לפני ניסן.  פרה  אדומה היא  תיקון חטא  העגל המוביל להאללת מנהיג  ולא לחיבור לתורת  ד עצמה שהיא  תורת  ארץ  ישראל התורה  בארץ .סיום תקופת השובבים ומטרת יציאת מצרים  פרשיות  בניית המקדש במדבר ובירושלים. .יצירת עם ישראלי של  מלכות מכוונת מעלה מטה ממקדש בירושלים  מרכז המדינה עם  קדושה אלוהית. חיבור ישיר לא-להות  של ישראל  הנובע מסורת האבות בארץ ישראל . חטא הערב רב של עשיית משה והמצוות לא-לוהים ולקדש את סיני  רק ואי רצון להיות עם תורה  של שכינה בארץ ישראל   ומחובר לאלוהות ישיר- שעבוד לתחזיות כלכליות ולטכנולוגיה ולחומרנות היום האם זו לא אידאולוגית חטא העגל,?פרשת פרה הטהרה הכללית של תורת המשיח של הגאולה האחרונה לפני ניסן.
. לכן חכמים תקנו את קריאת פרשת פרה בשבת שהיא לפני חודש ניסן.זו טהרת ישראל המיוצגת בעולם הינה תיקון הפסימיות של האנושות  לאפשרות של תיקון המציאות המתוקנת דרך הגלויות והחזרה מהם.זו טהרת המוות תחיית המתים ההיסטטרית העברית במדינתו חזון העצמות היבשות של יחזקאל הנביא.
רבי צדוק הכהן מלובלין .ספרו פרי צדיק.
‘בפסיקתא  לפרה  ואסף איש טהור  את אפר הפרה  זה הקבה  שכתוב בו ונשא .ואסף  נדחי ישראל  איש זה  הקבה  דכתיב ד איש מלחמה  טהור זה הקבה  טהור עיניים את אפר הפרה אלו גלויותהם של ישראל.וישלהבין על פי דרשא זו  מה שנאמר אחר כך  וכבס האוסף את אפר הפרה  את בגדיו.אך הענין  דכתיב מי זה בא מאדום  מדוע אדום ללבושיך פורה דרכתי  לבדי  ומעמים אין איתי.. וכל מלבושי אגאלתי..רק דאז יהיה הבירור  ולא יהיה שריד לבית עשיו  שמקליפה זו לא ישאר מאומה.וכפי הדרש אשר לא עלה עליה עול  זו אדום ושרף ויהיבת ליקידת אשא.ואין הקבה שמח במפלתן של רשעים.מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה..זה שנאמר ומעמים אין איתי  ..ויז נצחם על בגדי  וכל מלבושי אגאלתי שאז יהיה נצרך כביכול לכבס כל הלבושים.דמלך בעשרה לבושים  היינו העשר ספירות  ..כי תורה מאיתי תצא  ואמרו  תורה חדשה מאיתי תצא.דאז יהיו  הלבושים מדברי תורה לבושים חדשים..תורה שאדם לומד בעולם הזה  הבל הוא לפני תורתו של המשיח.שאז יהיה לבוש אחר  לדברי תורה.. לבוש מחודש  בדברי תורה  מה שאין לנו תפיסה בעולם הזה..וכל מלבושי  אגאלתי  יהיה נצרך  כיבוס כל הלבושים..זוהר הקדוש ועסותם רשעים  כי יהיו אפר תחת כפות רגליכים  יהיו אפר  תחת רגלי  הצדיקים מאדום כתיב  ולא יהיה שריד  שממנו וקליפתו לא ישאר מאומה . על זה נאמר וכבס האוסף שיהיה צריך כביכול  לכבס הלבושים  ויהיה חידוש תורה.. לעתיד יהיו דברי תורה  כמו שעלה במחשבה  במדת הדין  כמו שכתב ארי זל  דלעתיד  יהיה ההלכה כבית שמאי שהוא מידת הגבורה . זהו כל מלבושי אגאלתי  ועל זה נאמר וקבץ האוסף  שנדרש על הקבה  שמקבץ ומאסף נדחי ישראל.ובשבת שהוא מעין עולם הבא  יכולים לזכות  להופעה מעין תורה שמעין עולם הבא.’
דברי קודשו של הפרי צדיק מלמדים אותנו את תורתו העוסקת בתורה של תיקון כללי גאולי של האנושות כולה.לכן איש טהור זה הקבה האוסף את ישראל מהגלות.קיבוץ מהגלות הינו מהותי והוא הוא הטהרה  שהוא אסיפה של כל ערכי האנושות  וכיבוסם דרך גילוי של תורה חדשה תורת המשיח המתגלה רק במערכת כללית של ממלכה בארץ ישראל.וגם מדובר בחזרה ממלכות אדום האחרונה ושבירת קליפתה ובמקביל רחיצת כל לבושי שאר האומות דרך התורה של המשיח.לכן טהרה זה קיבוץ גלויות טהרה ממות הגלותי הפיזי ולא פחות  התעלות כביכול של כל מידות ההנהגה של האל  ביישום החלת תורתו ויישום כל עשר הספירות בעולם.ואז התורה תהיה תורה של דין של זכות מצד המעשה ולא רק חסד .תורה של ישראל הזוכה מצד העשייה של החלת המוסר בחברה.לכן אין אפשרות לחוג,את חג,הפסח שהוא יציאה מהעבדות לקראת הקמת מקדש בירושלים מבלי הפנמת הטהרה של תורת המשיח המעלה כל.זה פרה לפני החודש. ובה זכינו כבר ללמוד את תורת חכמי ארץ ישראל שלא גושמה במבול של ניתוק בין חכמת דור המבול ויישום במעשה .לכן נשמת משה היתה בדור המבול לא זכו בה והיא נשמת המשיח מבחינת ראשי תיבות משה , מה שהיה הוא שיהיה כמובא על ידי אור החיים הקדוש.לכן היא תמיד בין הצלת גלות פרס של החכמים היושבים בסעודת אחשורוש  לבין  יציאה  מגלות  כל המצרים ממצרים.
.זה תיקון חטא  העגל שהוא  ניתוק  עי  הערב  רב  של  התורה ומצוותיה וישומם  בארץ  ישראל.עשיית  משה חלילה לאלוה  במקום  המקדש  ותורת  האבות.
הרב אשכנזי –מניטו : שיעור בצרפתית שנת.1980על כי תשא : ‘ופה קריאת ספר שמות נקראת על ידי המקובלים ‘שובבים’. מושג זה הינו פירוט הפרשיות של הספר הבאים בזוגות .שמות וארא הם ההכנה ליציאה מן גלות מצרים ,בוא ובשלח זוהי היציאה עצמה הנעשית בחיפזון ,יתרו ומשפטים זהו מתן תורה .ואז יש לנו לאחר מכן חמש פרשיות העוסקות בבניית המקדש הנהיה באופן ארעי וזמני משכן בעקבות חוסר המוכנות של ישראל בדור זה להכנס ישר לארץ ולבנות מקדש בירושלים. הלימוד הברור של השובבים : יציאת מצרים מטרתה בניית המקדש בירושלים ולא הר סיני. פרשיות תרומה תצווה הם הציווי של בניית המקדש המקורי שלפני חטא העגל התווסף ממד הכפרה במקדש וזהו הציווי של ויקהל פיקודי וצריכים להבין מהי מטרת המקדש לפני חטא העגל ולפני הצורך בעניין הכפרה. מה הייתה מטרת הקרבנות לפני חטא העגל ולאחריו .בפרשת כי תשא ישנו תיאור של חטא העגל.’ ” ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלה-ים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש לא ידענו מה  היה לו” .מי מדבר כאן? בכדי להבין ניקח את הפסוק פרק לב ז .: “וידבר ד’ אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים”.  רש”י :’שחת העם לא נאמר אלא עמך ערב רב שקבלת מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שחתו והשחיתו’ . רש”י המצטט את דברי חכמים כולל בזוהר אומר לנו לימוד חשוב ,הערב רב הוא שחטא בחטא העגל ולא ישראל .מה קרה כאן ומי הוא הערב רב .
הערב רב הם תערובת עמים שהיו באותה סיטואציה של גלות ושיעבוד במצרים ונגאלו עם ישראל. היוזמה הייתה של משה רבינו  להוציאם ביחד עם ישראל. עמים אלו שהשתתפו בגורל ישראל של גלות וגאולה לא היה להם את הרקע של דרך ארץ של האבות הדרך ארץ העברית. משה לא הספיק בגלל מהירות היציאה ממצרים להנחיל להם את האמונה העברית. ולכן הם אמרו כי זה משה האיש אשר העלנו ממצרים… הם בקשו לעשות ממשה מהמושיע א-לוהים. זהו פגאניזם גויי העובד לכוחות אנושיים המסמלים עבורם את הא-להות בעולם הזה. הם תרגמו את האמונה הישראלית דרך האללת כוחות הטבע. הם רגילים לעשות מדמות אנושית הנראית להם על טבעית אלוהים. זהו בדיוק הדת הנוצרית שהיא עבודה זרה מוחלטת שלקחו את ההיסטוריה העל טבעית הישראלית ועשו אותה א-להות. הם יודעים שרק דרך ישראל הישועה באה לעולם ולכן הם עשו מיהודי א-לוה .
אגב לעשות מכוחות מסוימים א-להות זו בעיה שחדרה גם לעמינו דרך הערב רב והיא יכולה להיות גם אצל תנועות או אנשים דתיים מאוד. נזכור שהערב רב היו בסגנונם אנשים מאוד דתיים. ד אמר למשה כי שחת עמך. ומשה בתפילתו אמר לד למה יחרה אפך בעמך, עמך שלך ישראל. מה הכוונה: אחד מתפקידי הגלות זה להעלות את הנפשות האבודות של העמים ולהוציא אותם מהגלות ומהאמונות האלליליות ולהכניס אותם בישראל .
לכן משה אומר לה’ אתה חייב להציל את עמך שלך ישראל. ובכדי להציל את ישראל אתה חייב להציל גם את הערב רב שאני הוצאתי .כי אם לא ישראל יצטרך שוב לחזור למצרים ולעלות את הנשמות של הערב רב של הגרים. תפקיד ישראל זה להכניס בתוכו את הערב רב ולנכות אותו מעבודת אלילים של כוחות הטבע האסטרולוגיים שהם מבחינתם הא-להות בעולם וגם להסיר מהם את עשיית דמות אנושית גדולה שתהיה לאלוהים. משה לא שאל מה’ האם אפשר להעלות את הערב רב, הוא הוציא אותו מיוזמתו. לבסוף ד הסכים עם משה ולא השמיד את הערב רב כולו.
בתקופת משה הצלת הערב רב לא צלחה ולכן אנו מחויבים במשך כל ההיסטוריה של ישראל להוציא את מנטליות הערב רב מתוכנו וגם להוציא את המנטליות האלילית מהערב רב עצמו .וחייבים לזהות בתוכנו מי זו האידאולוגיה של הערב רב גם בקשר לאמונה הישראלית והתורה וגם בקשר לארץ ישראל. ” שיעור בשנת 1980. על כי תשא .
אנו רואים שישראל חלילה לא עשו את חטא העגל שהוא עשיית בין אדם לאל אלה ערב רב .החטא של ישראל היה שלא הצליחו למנוע זאת .לכן אנו מחויבים דרך גדולי ישראל האמתיים לזהות את עקבות אידאולוגיית הערב רב ולהוציא אותה מישראל זהו תפקיד אורך ההיסטוריה שלנו .וברור שהערב רב הצטרף לישראל אבל האם מטרתו הייתה להיכנס לארץ ישראל עם עם ישראל? זה לא נראה כך כי אנו יודעים שבעצם לאחר חטא העגל נגזרה הגזרה שלא יכנסו לארץ אלא שחטא המרגלים חתם את הנושא. יש לנו כאן שתי זהויות לבירור שהם נטיה של  ערב רב בתוכנו : אלה שעושים מבין אדם או מרב גדול שיהיה אלוה ומשתעבדים אליו, ואלה המסרבים לקשור את אמונת ישראל לארץ ישראל ומנתקים בין התורה לעשייתה במרחב של ארץ. בעצם הערב רב רצה לבנות דת שמרכזה מיסד דת על טבעי שיהיה הא-לוהים באמונתם. הם לא רצו לבנות  עם עם מדינה בארץ ישראל שהחוק שלה יהיה המוסר וזה תורת האבות. הם רצו לבנות כנסיה דתית שבמרכזה פולחן לאישיות המסמלת עבורם את תקוות האנושות. לערב רב יש הזדהות עם משה בתור נותן התורה הדתית ולא עם משה הגואל שהוא המשיח הראשון והאחרון  המקבל תורה של יישום של עם בארץ .תורה בכל מערך ממלכתי! אין לדת הנוצרית השקפה של ממלכתיות דתית הם עוסקים בפולחן פרטי כנסייתי. לכן האם העובדה שיש בתוכנו גורמים העושים מהתורה רק דת ורק בית כנסת ולא ממלכת כוהנים ומסרבים להשתתף בממשלת ישראל, דרך החדרת התורה במערכת כללית כלכלית חקלאית צבאית המדינה הישראלית ,האם זו לא אידאולוגיית הערב רב? וגם האם ההתבטלות המוחלטת מול דמיות רבניות ענקיות שיהיו הם באמת תואמים לאמונת חכמים האמתית של ישראל או שזו גם כמובן במקרים מסוימים אמונת הערב רב לעשות ממשה א-לוהים .
נשים לב לדברי הרב אשכנזי שד אומר למשה כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. ומשה אומר בתפילתו למה ד’ יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים. הרב אשכנזי מסביר שהערב רב עלה ממצרים וישראל יצאו ממצרים. העלייה היא לגורמים האנושיים החולים השקפתית והיציאה היא לעם העברי שעדיין שמר על האמונה העברית של האבות שמטרת היציאה היא להגיע לארץ זוהי יציאה אמתית ולא עליה שמטרתה  להיות היהודי הנודד!
פרשת פרה חיבור לתורה האמיתית וטהרת הלב מהשאור.
רבי צדוק הכהן מלובלין.
‘זאת חקת התורה יש להבין דהוה ליה לומר  זאת חוקת  הפרה  כדכתיב זאת חוקת הפסח ..דמטעם הזה  כתיב זאת חוקת  התורה שהיא שקולה  כנגד  כל התורה  דאיתא  זוהר דהא לית לך מלה  לתברא יצר הרע  אלא אורייתא ופרשת פרה  יש בה  כח  זה  שעל ידי  קריאת הפרשה זו  פועל בלב  שיוחקקו  כל הדברי תורה  ולהיטהר מכל טומאות היצר הרע זה שאמר  בזוהר הקדוש חק התורה  מיבעי ליה מאי חקת ..ת הוא ד נ  מחבר כחדא ..מרמז תורה שבעל פה ..בזמן הזה אין לנו  פסח למה צריכין לפרסם  פרה  הוה ליה בזמן הזה להקדים  פרשת החודש….העינין  שקריאת  פרשת פרה  מועיל לטהר הלב  מטומאות יצר הרע  ..לתקן שורש יצר הרע  שורשו הוא מהנחש  שהביא קלקול לעולם  מועיל  הפרה  לטהר  מטומאת מת  שזה הביא הנחש לעולם .פסיקתא  דעלה משה למרום  מצאו לקבה  עוסק וספרו ביגו  ועוסק וקורא  בפרשת פרה. אמר הקבה  איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל ..הכח שנותן השם יתברך בלב החכמים . עיקר תורה דבעל פה  שמתקן רוב כעס..-
הרב מלמד אותנו שהקדמת קריאת פרשת פרה העוסקת בטהרה למרות שאין לנו מקדש לפני ניסן ופסח הינה להחדיר בקיראתה את  מהות לימוד תורה שבעל פה בישראל .רק היא מתקנת את חטא הנחש הרוצה לעשות מתהליכים טבעיים בעולם אלהות .שהטבע הוא השולט.הנחש,זה לפי הרב אשכנזי האדם הטבעי אשר שםצאת עצמו במרכז. לכן דרושה הבנה שהטהרה היא ראשית היציאה ממצרים בכדי לקיים את התורה האמיתית של נותן התורה.ואנו יוצאים ממצרים בכדי להקים מדינה עם תורה ולא מדינת מפגיני בלפור הרוצים לנתק את התורה מהארץ באמתלא של דמוקרטיה מזוייפת. זו תנועה קטנה אבל מסוכנת הממומנת על ידי אידאולגית הערב רב,המנתקת תורה וארץ ישראל .לכן אנו נטהרים מטומאת המות של חשיבת היצר הרע הזו המאדירה את האפשרות לרדת מארץ ישראל ואז,נטהרים ורק אז ליל הסדר,בניסן יש,לו משמעות.יציאה מהעצמות היבשות של הגלות פיזית אבל לא פחות אעדאולוגית. ובה שכוחןת התורה והציונות התורנית הגיעו לשילטון.
מהר”ל מפראג ‘  בספרו גבורות ד  ..: ‘הא לחמא עניה .יש לשאול למה נקרא המצה לים עוני…כי העניות בעצמו הוראה על הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו הוא האדון לכן הדבר שיש בו עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל קנינו ואין בזה גאולה . עצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק ענין הצירוף שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל וכאשר אין כאן הצטרפות מאז נמצא הגאולה’
דברי קודשו של רבינו המהר”ל מסבירים לנו את מהות ישראל ביציאת מצרים :להיות עצמאי לא תלוי באף גורם עולמי או אנושי .זוהי העניות של המצה הבלתי תלויה בכלום וזהו חטא הערב רב התלות השעבודי למנהיג ולחומר. ואנו בסד נצא מכל התחזיות המשעבדות את האדם לחומריות העולם מבלי לשים את הקבה באמצע. ואז נוכל דרך המקדש ומדינת ישראל להכניס, את הקדושה את העיניין האלוהי של ישראל באנושות. זהו חג המצות.
שבת  שלום  ומועד  פסח  טוב.
מאיר משה ואקנין –  ירושלים

תגובות

עוד בנושא

עוד מהכותב

דילוג לתוכן